FB
Instagram
YT

Luksusowa kawiarka w cenie kuchni

2021-06-01 - 2021-08-31

lub do wyczerpania zapasów

Każdy Klient, który zamówi zestaw mebli kuchennych wraz z kompletem urządzeń AGD marki Siemens do dnia 31.08.2021 r., otrzyma w prezencie ekskluzywną kawiarkę Siemens za 1,23 zł brutto ( model do zabudowy lub wolnostojący według preferencji).

Regulamin promocji dostępny jest w salonach firmowych Halupczok.
Promocja ważna jest do dn. 31.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

REGULAMIN PROMOCJI "Luksusowa kawiarka w cenie kuchni"


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem programu promocyjnego zwanego dalej „Luksusowa kawiarka w cenie kuchni” - jest firma HALUPCZOK - zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu ORGANIZATOREM.
1.2  Każdy Klient, który zamówi zestaw mebli kuchennych o wartości zestawu co najmniej  80.000,00 zł ( osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) z minimum czterema [ 4 ] urządzeniami AGD marki SIEMENS - nie wliczając urządzenia promocyjnego - do dnia 31.05.2021 r., otrzyma w promocyjnej cenie 1,23 zł ( jeden złotych 23/100 ) brutto luksusową kawiarkę marki SIEMENS.
1.3. Promocja dotyczy modeli kawiarek marki SIEMENS:
1/ CT636LES1 do zabudowy
2/ TE658209RW wolnostojąca
1.4. W cenie zestawu mebli nie mogą być zawarte blaty inne niż laminowane (wykonywane przez firmę Halupczok).
1.5. Program prowadzony będzie w terminie od 22.02.2021 r. do 31.05.2021 r., lub do wyczerpania zapasów.
1.6. Promocja według zasad określonych w niniejszym Regulaminie będzie realizowana w salonach sprzedaży HALUPCZOK.
1.7. Z programu wyłączeni są pracownicy ORGANIZATORA oraz najbliżsi członkowie ich rodzin oraz podmioty, w których zatrudnieni są pracownicy ORGANIZATORA, oraz najbliżsi członkowie ich rodzin.
1.8. Uczestnik przystępujący do udziału w programie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem wyraża akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
1.9. ORGANIZATOR automatycznie wyłącza UCZESTNIKA i zakupione w okresie promocji produkty z udziału w innych konkursach, loteriach promocyjnych lub promocjach prowadzonych przez ORGANIZATORA z udziałem tego samego towaru.  
2. WARUNKI PROGRAMU
2.1. Informacje o programie będą umieszczone w wybranych miejscach sprzedaży, na kanałach social media oraz na stronie www.meble-halupczok.pl.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest:
2.2.1. Zamówienie zestawu mebli kuchennych o wartości co najmniej  80.000,00 zł  ( osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) z minimum czterema [ 4 ] urządzeniami AGD marki SIEMENS - nie wliczając urządzenia promocyjnego -  do dnia 31.05.2021 r.
2.2.2. Nabywca spełni wszelkie warunki płatności wynikające z umowy zawartej z ORGANIZATOREM na zakup produktów promocyjnych.
2.3. Warunki promocji nie wiążą ORGANIZATORA w wypadku nie wywiązania się uczestnika programu z warunków, określonych w umowie, a w szczególności nie wywiązania się z warunków płatności.
2.4. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za:
2.4.1. Brak możliwości skorzystania przez UCZESTNIKA z programu z przyczyn nieleżących po stronie ORGANIZATORA.
2.4.2. Szkody powstałe w skutek podania nieprawdziwych danych przez UCZESTNIKA programu.
3. GWARANCJA
3.1. Gwarancja na urządzenia AGD nabyte zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu udzielana jest na zasadach ogólnych – zgodnie z odrębnie zawartą umową.
4. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU
4.1. Reklamacje związane z Programem mogą być zgłaszane wyłącznie listem poleconym przesyłanym na adres: STOLARSTWO i USŁUGI MEBLOWO-BUDOWLANE Adrian HALUPCZOK - z siedzibą w Krzyżowej Dolinie przy ul. Poprzecznej 17A.
4.2. Pisemne reklamacje powinny zawierać pełne dane reklamującego i dokładny adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez ORGANIZATORA w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. UCZESTNIK zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Dane osobowe uczestników Promocji przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez UCZESTNIKÓW Programu będzie STOLARSTWO i USŁUGI MEBLOWO-BUDOWLANE Adrian HALUPCZOK, z siedzibą w Krzyżowej Dolinie przy ul. Poprzecznej 17A.
5.2. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawienia i usunięcia.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Programu. W przypadku zmiany zasad regulaminu, jego nowa wersja zostanie udostępniona w siedzibie ORGANIZATORA programu a także na stronie www.meble-halupczok.pl
6.2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
6.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.4. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień.
6.5.    Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ORGANIZATORA Programu.


 
 

Masz pytanie do nas?

zadzwoń
telefon
+48 77 465 14 76

Salony

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Nasz zespół konsultantów i doradców pomoże w podjęciu decyzji, by Twoja wymarzona kuchnia przybrała realne kształty. Skontaktuj się z nami w dogodny dla Ciebie sposób:
tel./fax 077 465 14 76
biuro@meble-halupczok.pl

zobacz wszystkie

Zamów kuchnię on-line email email
Zadzwoń do naszego projektanta
Tel.: +48 735 200 750

 
Przetwarzanie danych osobowych
Copyright © Halupczok
Projekt i wykonanie: commplace.pl